Xây dựng Đảng
Trang chủ / Thời sự / Xây dựng Đảng
Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng – Giải pháp quan trọng để xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện
03:27 PM 13/08/2020
(LĐXH) - Công tác tư tưởng có vai trò hết sức to lớn trong việc tuyên truyền, phổ biến chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Làm tốt công tác tư tưởng, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Thời gian qua, Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội luôn xác định rõ vị trí, vai trò cũng như tầm quan trọng của công tác tư tưởng trong công tác xây dựng Đảng, đã có nhiều đổi mới trong công tác tư tưởng theo hướng công tác tư tưởng phải đi trước và đã đạt được những kết quả quan trọng: Đảng viên trong Đảng bộ có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, tin tưởng vào đường lối đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu; nhận thức đúng bản chất tình hình, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; nỗ lực, sáng tạo trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; đặc biệt, trong quá trình sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, quyền, lợi ích của một số cán bộ, đảng viên bị ảnh hưởng, song các đồng chí vẫn chấp hành nghiêm chủ trương của Bộ và đơn vị.
Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy Bộ phát biểu tại Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CTTW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Để có được những kết quả đó, trong thời gian qua, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc đã căn cứ tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp của Nghị quyết số 02-NQ/ĐU, ngày 11/01/2019 của Đảng ủy Bộ về tăng cường, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng trong Đảng bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cụ thể như sau:
Thứ nhất, tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy đối với công tác tư tưởng
Cấp ủy, trực tiếp là Ban Thường vụ, Bí thư cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác tư tưởng của đảng bộ, chi bộ; về tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, trọng tâm xuyên suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy để việc học tập, quán triệt nghị quyết được sâu sắc. Đồng thời, căn cứ vào đặc điểm, tình hình thực tiễn của đơn vị để xác định trọng tâm, trọng điểm của công tác tư tưởng.
Các cấp ủy chủ trì xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của đảng gắn chặt với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, chú trọng xây dựng các chỉ tiêu và giải pháp cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá; thảo luận, lấy ý kiến rộng rãi trong cấp ủy và cán bộ chủ chốt trước khi ban hành. Trong thảo luận, các cấp ủy đã thực sự phát huy dân chủ, gợi mở những vấn đề cơ bản, cốt lõi, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực mà cơ quan, đơn vị được giao.
Thứ hai, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ
Các cấp ủy trong toàn Đảng bộ tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, nhất là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để từ đó vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Chú trọng nghiên cứu, phát hiện vấn đề mới, chỉ ra những luận cứ khách quan, khoa học để lãnh đạo, chỉ đạo, đề xuất giải pháp thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, bảo đảm đúng với chủ trương, đường lối của Đảng.
Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng về đạo đức, lối sống, tác phong công tác theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và đề ra các giải pháp khắc phục tình trạng quan liêu, cửa quyền, hách dịch, vô cảm, xa dân,...
Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 596-KH/ĐU, ngày 16/12/2015 của Đảng ủy Bộ thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”. Xây dựng môi trường làm việc văn hóa, văn minh, lành mạnh, hiệu quả.
Thứ ba, chấp hành nghiêm chỉnh chế độ sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo quy định
Các cấp ủy lấy công tác tư tưởng làm nội dung cốt lõi trong sinh hoạt chi bộ; qua đó, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; kiên trì giáo dục, thuyết phục, đấu tranh, phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” ngay tại cơ sở.
Định kỳ tổ chức sinh hoạt chuyên đề về các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 và các quy định về trách nhiệm nêu gương của Đảng. Chú trọng phân tích, làm rõ để hiểu sâu sắc, thấu đáo và đấu tranh với những biểu hiện như không chấp hành sự phân công của tổ chức, kén chọn công việc, so bì, tị nạnh, gây mất đoàn kết nội bộ,...
Đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ giới thiệu về truyền thống của ngành cho đoàn viên, thanh niên tại Khu lưu niệm Trụ sở làm việc của Bộ trong kháng chiến chống Pháp (1945-1954), xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
Trong sinh hoạt định kỳ, Bí thư chi bộ, người chủ trì sinh hoạt chi bộ phát huy tinh thần dân chủ, gợi mở vấn đề để đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tự phê bình và phê bình, thể hiện chính kiến, qua đó, kịp thời nắm bắt những vấn đề còn chưa thông, chưa đồng thuận, còn vướng mắc trong tư tưởng của mỗi đảng viên để có giải pháp tháo gỡ, đả thông kịp thời; làm cho mỗi đảng viên thông suốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, kế hoạch của Bộ, củ đơn vị.
Thứ tư, tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị
Thường xuyên phổ biến, quán triệt sâu sắc các quy định về nêu gương của Đảng và những điều đảng viên không được làm trong sinh hoạt chi bộ để mỗi đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy thấm nhuần và tiên phong, gương mẫu trong nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng (gọi chung là nghị quyết của Đảng).
Tiên phong, gương mẫu chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải là tấm gương tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng để đảng viên noi theo. Nâng cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chấp hành sự phân công của tổ chức Đảng, xây dựng khối đoàn kết, đồng thuận trong cơ quan, đơn vị.
Tiên phong, gương mẫu giữ gìn đạo đức, lối sống, tác phong công tác, nói đi đôi với làm. Phải cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; giữ gìn lối sống trong sạch, lành mạnh, không tham nhũng. Đi đầu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí. Sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm khi để tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách xảy ra sai phạm, lãng phí, tiêu cực và quyết tâm sửa chữa, khắc phục. Kiên quyết không để cho người thân lợi dụng quyền hạn và ảnh hưởng của mình để trục lợi.
Thứ năm, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội
Người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp lắng nghe những ý kiến phản hồi, kiến nghị cụ thể của cán bộ, đảng viên, kịp thời tổ chức đối thoại, giải quyết dứt điểm, đúng quy định những kiến nghị, vướng mắc của cán bộ, đảng viên.
Cấp ủy các cơ quan, đơn vị thông tin, báo chí chủ động tham gia có trách nhiệm vào việc nâng cao chất lượng công tác tư tưởng; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình, kế hoạch của Bộ, của các đơn vị; kịp thời tuyên truyền những mô hình, cách làm hay trong công tác tư tưởng nhằm ổn định tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên.
Thứ sáu, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức đoàn thể
Cấp ủy các cấp có giải pháp cụ thể, phù hợp để các tổ chức đoàn thể tham gia vào công tác tư tưởng, trong đó, bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị giữ vai trò nòng cốt; tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên vận động đoàn viên tham gia góp ý xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Bộ, của đơn vị, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cũng như giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.
Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp trên để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tư tưởng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện./.
Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực
Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
TAG: công tác tư tưởng Đảng ủy Bộ LĐTBXH
Tin khác
Gặp mặt lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội các thời kỳ
Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ: Gặp mặt và tuyên dương 450 người có công tiêu biểu toàn quốc
Người đứng đầu ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã giải quyết kịp thời khúc mắc của công dân
Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm
Nỗ lực đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội địa bàn thủ đô
Đồng chí Đào Hồng Lan làm Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế
Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH TP.HCM khóa VIII
Đảng ủy Trường Sĩ quan Lục quân 2 tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382
Đại hội đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Chi đoàn Tạp chí Lao động và Xã hội nhiệm kỳ 2022 – 2024