Đảm bảo chính sách dân tộc trong Chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững
Đảm bảo chính sách dân tộc trong Chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững
(LĐXH) - Thực hiện Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, ngày 21/5/2021, Chính phủ đã có Tờ trình số 143/TTr-CP và Báo cáo số 145/BC-CP ngày 21/5/2021 gửi Quốc hội khóa XV xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025.
Đảm bảo chính sách dân tộc trong Chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững
Đảm bảo chính sách dân tộc trong Chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững
(LĐXH) - Thực hiện Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, ngày 21/5/2021, Chính phủ đã có Tờ trình số 143/TTr-CP và Báo cáo số 145/BC-CP ngày 21/5/2021 gửi Quốc hội khóa XV xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025.
Vietnam’s multidimensional poverty rate dropping
Vietnam’s multidimensional poverty rate dropping
The multidimensional poverty rate in Vietnam reduced from 9.9 percent in 2016 to 4.5 percent in last year, according to the General Statistics Office (GSO) under the Ministry of Planning and Investment.