Video
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
12 tháng trước
Ứng dụng an toàn cho trẻ em trên môi trường mạng
(LĐXH)- Thực tế cho thấy, việc bảo vệ trẻ em trong cuộc sống thực đang được nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nhưng trên môi trường mạng - cuộc sống “ảo” vẫn còn là vấn đề mới.