Xây dựng Đảng
Trang chủ / Thời sự / Xây dựng Đảng
Tập huấn tuyên truyền nội dung dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
06:21 PM 30/10/2020
(LĐXH)- Ngày 30/10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn cho phóng viên các cơ quan báo chí tuyên truyền về nội dung dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Đến dự, chỉ đạo và cung cấp thông tin tại Hội nghị có đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Thành viên Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cùng đại diện 150 cán bộ, phóng viên của các cơ quan báo chí.
Hội nghị nhằm cung cấp cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, những người làm báo những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời trao đổi, thảo luận phương pháp, cách thức truyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng nêu trong các dự thảo Văn kiện Đại hội. Đặc biệt là các điểm mới từ đó các cơ quan báo chí thực hiện tốt các nhiệm vụ tuyên truyền giới thiệu, cổ vũ động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để phát huy trí tuệ, hiểu biết và trách nhiệm góp ý có trách nhiệm vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng...
Quang cảnh hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng, cho biết: Đại hội Đảng toàn quốc phải trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng và toàn dân, do vậy việc công bố thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào Dự thảo báo cáo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là một nhiệm vụ rất quan trọng. Ngày 20/10/2020, Ban Chấp hành Trung ương công bố Văn kiện tới các tầng lớp nhân dân và  các cơ quan báo chí để xin ý kiến đóng góp cho Đảng trong việc xây dựng phát triển đất nước và xây dựng Đảng. Văn kiện Đại hội Đảng được chuẩn bị hết sức công phu được chuẩn bị cách đây 2 năm. Văn kiện Đại hội Đảng lần này gồm có: Báo cáo chính trị; Báo cáo chiến lược phát triển kinh tế, đánh giá 10 năm vừa qua (2010 -2020) và 10 năm tới (từ 2020 -2030); Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội;  Báo cáo xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.
Chủ đề Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phát huy ý chí sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; Phấn  dấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng phát biểu định hướng tuyên tuyền tới cán bộ, phóng viên
“Đại hội XIII của Ðảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới đặt ra phải giải quyết, cán bộ, đảng viên và nhân dân đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Ðảng để đất nước ta phát triển nhanh và bền vững hơn. Dự thảo các văn kiện được tiến hành công phu, nghiêm túc, khoa học, có nhiều điểm mới, đáp ứng kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân… Để Đại hội lần thứ XIII của Đảng được tổ chức thành công tốt đẹp thời gian tới, phải đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền, trong đó, tuyên truyền trên báo chí giữ vai trò rất quan trọng”. Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng, trao đổi.
Tại hội nghị, PGS.TS Phạm Văn Linh đã trình bày chuyên đề thông tin về các nội dung cốt lõi của dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Từ đó, có cái nhìn tổng quát toàn diện những kết quả đạt được, những thành tựu và cả những hạn chế, bất cập trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới.
PGS.TS Phạm Văn Linh thông tin về các nội dung cốt lõi của dự thảo văn kiện
Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã thể hiện rõ, năm năm qua, nắm bắt thời cơ, thuận lợi; vượt qua thách thức, khó khăn, với sự đồng lòng, nhất trí, quyết tâm cao, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu rất quan trọng: (1) Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục phát triển; kinh tế vĩ mô ổn định, tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức khá cao; chất lượng tăng trưởng được cải thiện, quy mô và tiềm lực nền kinh tế tăng lên; (2) Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ tiếp tục được đổi mới và có bước phát triển; (3) Các lĩnh vực văn hoá, xã hội, phát triển con người; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ngày càng được coi trọng và đạt nhiều kết quả quan trọng; (4) Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đạt nhiều thành tựu nổi bật; (5) Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố; dân chủ xã hội chủ nghĩa tiếp tục được phát huy; (6) Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có nhiều tiến bộ, hoạt động hiệu lực và hiệu quả hơn; tổ chức bộ máy lập pháp, hành pháp và tư pháp tiếp tục được hoàn thiện; (7) Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả rõ rệt.
Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng thừa nhận những khuyết điểm, hạn chế còn tồn tại và rút ra một số bài học kinh nghiệm; một trong số đó là việc chú trọng đặc biệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; thường xuyên củng cố, tăng cường đoàn kết trong Đảng và hệ thống chính trị…
PGS.TS Phạm Văn Linh trao đổi và trả lời các câu hỏi của phóng viên báo chí tại hội nghị
Đánh giá về đất nước sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta có thể tự hào khẳng định rằng, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Những thành tựu của 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đã tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam…

Chí Tâm

TAG: ban tuyên giáo Trung ương hội Nghị tập Huấn Tuyên Truyền Dự thảo Văn Kiện đại Hội lấn thứ XIII bao
Tin khác
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Toàn ngành đã quyết tâm rất cao với nhiều cách làm sáng tạo
Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp
Xuất quân thực hiện Chương trình Học kỳ quân đội 2022: “Hè thích ứng, rèn luyện và trưởng thành”
100% quân nhân dự bị hoàn thành khóa huấn luyện  năm 2022
Tuyên dương 7 quân nhân chuyên nghiệp tiêu biểu
Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Long Thành nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Gặp mặt lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội các thời kỳ
Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ: Gặp mặt và tuyên dương 450 người có công tiêu biểu toàn quốc