Thời sự
Trang chủ / Thời sự / Thời sự
Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội: Phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 58 - 60%
04:49 PM 03/04/2018
(LĐXH)- Ngành Lao động quyết tâm trong năm 2018 đưa tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 58 - 60% (trong đó, có bằng/chứng chỉ là 23 - 23,5%), giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều 1 - 1,5% (các huyện nghèo giảm 4%).
Đó là những mục tiêu mà Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đưa ra tại Hội nghị giao ban công tác lao động, người có công và xã hội khu vực phía Bắc được tổ chức ngày 30/3/2018, tại thành phố Việt Trì (Phú Thọ). Để đạt mục tiêu đó, từ nay đến cuối năm 2018, Bộ đã đề ra một số giải pháp trọng tâm yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ, Sở Lao động – TBXH các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc phương châm: “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”, bám sát thực tiễn của từng lĩnh vực, từng địa phương, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong Chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.
Quang cảnh hội nghị giao ban bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm
Thứ nhất là: Tiếp tục các giải pháp phát triển thị trường lao động, thực hiện tự do chuyển dịch lao động, bảo đảm tính linh hoạt và thống nhất của thị trường lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuyển dụng và sử dụng lao động của doanh nghiệp; làm tốt công tác dự báo nhu cầu lao động, thu thập, cập nhật, phân tích dữ liệu thị trường lao động; đẩy mạnh hoạt động kết nối cung - cầu lao động trên thị trường. Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống tổ chức dịch vụ việc làm; tăng cường hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, thông tin thị trường lao động. Thực hiện hiệu quả chương trình đề án, chính sách về giải quyết việc làm, đảm bảo việc làm ổn định cho lao động nữ, đặc biệt là lao động nữ trên 35 tuổi làm việc tại các khu công nghiệp. Thực hiện các giải pháp ổn định, mở rộng thị trường xuất khẩu lao động, nhất là thị trường xuất khẩu lao động với các nghề yêu cầu có kỹ năng nghề cao; quản lý chặt chẽ, bảo vệ tốt quyền lợi của người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài.
Thứ trưởng Bộ Lao động - TBXH Doãn Mậu Diệp trình bày
định hướng nhiệm vụ, giải pháp của ngành trong thời gian từ nay đến cuối năm
Hai là: Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, chú trọng đào tạo nghề nghiệp chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; ưu tiên đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0. Làm tốt công tác tuyển sinh, đào tạo nghề nghiệp năm 2018 theo phương châm lấy chất lượng và hiệu quả đào tạo là mục tiêu hàng đầu; không chạy theo số lượng chỉ tiêu tuyển sinh; tổ chức đào tạo gắn với nhu cầu việc làm của người học và nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp. Tập trung hoàn thiện, triển khai quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp; thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập theo lộ trình; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; xây dựng chuẩn đầu ra các trình độ đào tạo theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp và khung trình độ quốc gia; gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động, việc làm bền vững và an sinh xã hội.
Dạy nghề cơ khí cho sinh viên tại Trường Cao đẳng nghề Đắk Lắk
Ba là: Thực hiện tốt chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện quan hệ lao động. Hướng dẫn, phổ biến, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về lao động - tiền lương; sắp xếp lại lao động trong các doanh nghiệp để đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp. Chủ động theo dõi, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời các tranh chấp lao động, giảm thiểu các vụ đình công, lãn công của người lao động. Tăng cường thực hiện các giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Trình ban hành đề án giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giao cho địa phương. Thực hiện nghiêm quy định về an toàn, vệ sinh lao động. Triển khai tổ chức các hoạt động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và đối thoại định kỳ về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018.
Ông Sùng Đại Hùng, Giám đốc Sở Lao động - TBXH Hà Giang trình bày tham luận
về giải pháp tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp tại hội nghị giao ban
Bốn là: Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng. Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đã ban hành cho đối tượng người có công. Tiếp tục giải quyết căn bản hồ sơ đang còn tồn đọng về xác nhận, công nhận người có công. Đảm bảo nguồn lực hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho người có công; đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt, xác định danh tính liệt sĩ thiếu thông tin.
Năm là: Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về giảm nghèo bền vững đến năm 2020. Tập trung thực hiện các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, thực chất, hạn chế tái nghèo. Đẩy nhanh tiến độ rà soát, sửa đổi, tích hợp, bổ sung chính sách giảm nghèo. Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tổ chức thực hiện tốt hoạt động đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.
Lao động đến nộp hồ sơ đăng ký việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội
Sáu là: Làm tốt công tác trợ giúp xã hội, thực hiện hiệu quả các quy định của Luật Người cao tuổi, Luật người khuyết tật, Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội và các chính sách trợ giúp xã hội, bảo đảm 100% các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội được thụ hưởng chính sách trợ giúp xã hội và các chính sách phúc lợi xã hội. Xây dựng cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội đồng bộ; cải cách hệ thống chi trả chính sách trợ giúp xã hội bảo đảm chi trả kịp thời, đúng đối tượng và thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ công chuyên nghiệp.
Bảy là: Tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 20/CT-TW của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; các chương trình, đề án về bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2016 - 2020. Chủ động phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, nhằm tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em; xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra bạo lực, bạo hành trẻ em; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bạo hành, xâm hại trẻ em.
Ông Hoàng Đức Trọng, Giám đốc Sở lao động - TBXH Nam Định
tham luận về vấn đề giải quyết hồ sơ tồn đọng người có công với cách mạng tại hội nghị
Tám là: Tiếp tục hoàn thiện luật pháp, chính sách, chương trình liên quan đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; chú trọng xây dựng chính sách đặc thù hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Nghiên cứu, xây dựng và phát triển các dịch vụ hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới; tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo và cơ quan dân cử. Tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới.
Chín là: Đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn nghiện hút ma tuý. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về cai nghiện ma túy, phòng, chống mại dâm. Tổng kết, đánh giá và có các giải pháp hiệu quả đối với mô hình cai nghiện ma túy tại cộng đồng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020; làm tốt công tác xác minh, bảo vệ và trợ giúp nạn nhân bị mua bán trở về hòa nhập cộng đồng.

Chí Tâm (lược ghi)

TAG: Đưa tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4% nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58 - 60% giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1 - 1 5%
Tin khác
Việt Nam và Argentina ký kết hợp tác xác định hài cốt liệt sĩ Việt Nam
Trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Lao động – Thương binh và Xã hội cho Tham tán Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Phát triển toàn diện và bứt phá mạnh mẽ
Lời chúc Tết Nguyên đán Kỷ Hợi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Đảng ủy Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội triển khai công tác Đảng năm 2019
Cách mạng 4.0 đem lại năng suất, giải quyết việc làm cho nhiều lao động
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng quà Tết người có công tỉnh Hưng Yên
'Tạo chuyển biến toàn diện và bứt phá cả về chất và lượng trong các lĩnh vực của ngành...'
Chương trình phối hợp giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2019 – 2023