Video
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
1 tháng trước
Hướng dẫn kỹ năng phòng chống bạo lực trong gia đình
Bạo lực gia đình là một hiện tượng nảy sinh trong đời sống gia đình nhưng hiện đang là một vấn đề xã hội, gây nên những tổn hại tới sự phát triển của cá nhân và sự bền vững của xã hội.