Xây dựng Đảng
Trang chủ / Thời sự / Xây dựng Đảng
Đại hội Đảng bộ Văn phòng Bộ lao động – Thương binh và Xã hội bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành
08:54 AM 18/06/2020
(LĐXHH)- Trong 2 ngày (16 - 17/6/2020), Đảng bộ Văn phòng Bộ lao động - Thương binh và Xã hội long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng ủy Văn phòng Bộ gồm 11 đồng chí, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ IX gồm 13 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết…
Đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Lao động - TBXH dự và phát biểu chỉ đạo.
Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 397-KH/ĐU ngày 25/11/2019 của Đảng ủy Bộ về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trí tuệ”, Đại hội Đảng bộ Văn phòng Bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành với 4 nội dung: (1) Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng nhiệm vụ vụ và các giải pháp trong lãnh đạo của Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; (2) Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Bộ LĐ-TBXH lần thứ IX; (3) Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và (4) Bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ LĐ-TBXH lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
Báo cáo chính trị trình Đại hội đã nêu bật kết quả triển khai nhiệm vụ trên các mặt công tác của Đảng bộ Văn phòng Bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, đặc biệt là công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Văn phòng đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị của một đảng bộ cơ sở. Lãnh đạo tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong Văn phòng thực hiện đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của Đảng ủy Bộ.

Đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành cũng như các đồng chí cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã được rèn luyện, thử thách, trưởng thành qua thực tiễn công tác; kiên định lập trường giai cấp, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; thực sự là những người tiên phong, gương mẫu trước cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong Văn phòng, có khả năng quy tụ và lãnh đạo công chức, viên chức, người lao động, tích cực trong công tác, có tín nhiệm cao trong quần chúng và cán bộ công chức. Đảng bộ đã chú trọng công tác xây dựng Đảng; là một trong những Đảng bộ làm tốt công tác phát triển đảng viên mới…
Đồng chí Nguyễn Bá Hoan, Chánh Văn phòng Bộ, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 khai mạc Đại hội 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ đã bày tỏ sự nhất trí cao với Báo cáo chính trị của của Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Bộ khóa X nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và điểm lại những kết quả nổi bật, thể hiện trên 2 nhóm nhiệm vụ chính là Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và Công tác xây dựng Đảng.
Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Văn phòng Bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, theo dõi, đôn đốc các tổ chức, cơ quan, đơn vị thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Bộ hàng năm; thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, chỉ số cải cách hành chính năm thứ 3 liên tiếp tăng điểm, ở nhóm các bộ, ngành có chỉ số tăng nhanh nhất (2015 xếp thứ 14/19, năm 2019 xếp thứ 9/17 bộ, ngành). Công tác thông tin truyền thông có sự chuyển biến rõ nét, thực hiện tốt quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của Bộ, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan truyền thông trong việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách về lao động, người có công và xã hội đến với nhân dân. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, hành chính văn thư, bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh trật tư trong cơ quan; thường xuyên quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ tại cơ sở, nội bộ đoàn kết, vững mạnh.
Các đại biểu dự Đại hội biểu quyết thông qua số lượng bầu các đồng chí vào Ban Chấp hành
Về công tác xây dựng Đảng, đã chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức nghiêm túc, đúng kế hoạch và có chất lượng các buổi học tập, phổ biến, quán triệt các văn bản, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Quy định trách nhiệm nêu gương của Đảng viên. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ, công tác dân vận, tạo điều kiện tốt nhất để tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên hoạt động tốt theo đúng điều lệ, góp phần vào xây dựng phong trào thi đua, hoàn thành toàn diện những kết quả.
“Đảng bộ Văn phòng là một trong số Đảng bộ trực thuộc Đảng Bộ đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Với những kết quả đó, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ đánh giá cao, ghi nhận, biểu dương toàn thể Đảng bộ Văn phòng” – Đồng chí Lê Văn Hoạt, nhấn mạnh.

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bên cạnh đánh giá những kết quả đã đạt được, đồng chí Lê Văn Hoạt nêu ra một số tồn tại của Đảng bộ Văn phòng nhiệm kỳ qua như: Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt toàn Đảng bộ chưa được thực hiện đều đặn. Việc quán triệt Nghị quyết tại một số Đảng bộ Chi bộ chất lượng còn hạn chế trong việc truyền đạt nội dung; chưa làm tốt công tác khen thưởng đối với các đảng viên, tổ chức Đảng. Công tác kiểm tra giám sát còn nể nang, ngại va chạm.
Về một số chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Lê Văn Hoạt lưu ý Đảng bộ Văn phòng cần chú ý sự cân bằng giữa nhóm chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu xây dựng Đảng. Rà soát bổ sung chỉ tiêu cụ thể về công tác kiểm tra giám sát.
Về phương hướng nhiệm kỳ tới, đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ yêu cầu, Đảng ủy Văn phòng tiếp tục tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ cơ sở Văn phòng Bộ, làm cho Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là hạt nhân chính trị của Đảng bộ Bộ. Việc xây dựng Đảng bộ Văn phòng Bộ phải kết hợp chặt chẽ với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Triển khai và quán triệt kịp thời các Nghị quyết, hướng dẫn của cấp ủy Đảng cấp trên. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của đảng viên. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, quản lý cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ... 
Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng ủy Văn phòng Bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 đồng chí, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 13 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Bá Hoan, Chánh Văn phòng Bộ tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ban Chấp hành Đảng uỷ Văn phòng Bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt tại Đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Bá Hoan, Chánh Văn phòng Bộ, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho biết, với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến bổ sung, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết, kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã dân chủ bầu ra Ban chấp hàng Đảng ủy khóa mới gồm các đồng chí đủ tiêu chuẩn, bản lĩnh chính trị, phẩm chất và năng lực thực tiễn, thể hiện tính liên tục và kế thừa và đổi mới.
Theo đồng chí Nguyễn Bá Hoan, thành công nhất của Đại hội Đảng bộ Văn phòng lần thứ XI là đạt được sự thống nhất cao trong các báo cáo, Nghị quyết và nhân sự của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là những mục tiêu, phương hướng lớn trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sự thống nhất đó là điều kiện tiên quyết tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ cũng như trong tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Văn phòng Bộ. Với những kết quả trên, Đại hội Đảng bộ Văn phòng Bộ đã thành công tốt đẹp.

Chí Tâm

TAG: Bộ Lao động - TBXH văn phòng Bộ đại Hội đảng Bộ nhiệm Kỳ 2020 - 2025
Tin khác
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Toàn ngành đã quyết tâm rất cao với nhiều cách làm sáng tạo
Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp
Xuất quân thực hiện Chương trình Học kỳ quân đội 2022: “Hè thích ứng, rèn luyện và trưởng thành”
100% quân nhân dự bị hoàn thành khóa huấn luyện  năm 2022
Tuyên dương 7 quân nhân chuyên nghiệp tiêu biểu
Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Long Thành nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Gặp mặt lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội các thời kỳ
Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ: Gặp mặt và tuyên dương 450 người có công tiêu biểu toàn quốc