Video
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
6 tháng trước
Cần thêm Ban bảo vệ trẻ em cấp xã
(LĐXH)- Cấp ủy, chính quyền, cơ quan chuyên môn và các đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã hội, đặc biệt ở cấp địa phương, cơ sở phải nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn và quan tâm đúng mức hơn về công tác bảo vệ trẻ em.